زنجیر دنیاست به دست و پای دل من

/برچسب: زنجیر دنیاست به دست و پای دل من