زنجیر دنیاست به دست و پای دل من

/برچسب:زنجیر دنیاست به دست و پای دل من