إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان دهه 80

متوفیان سال 1380

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سیدصادق میرغیاثیسیدنصرالله1380/06/13ناریان
2زهرا صابریجارالله1380/06/17ناریان

متوفیان سال 1381

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1گلتاج صابریمحمد1381/02/20ناریان
2علی اکبر رزاقیاسدالله1381/03/14ناریان
3عزیزالله رزاقیحب الله1381/04/21ناریان
4سیدهانی میرغیاثیسیدرحمن1381/07/03ناریان
5گلجهان رزاقیمطیع الله1381/12/05ناریان

متوفیان سال 1382

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1حاج میرزاعلی رزاقیحاج محمدآقا1382/05/09ناریان
2خورشید شریف کاظمیقادرعلی1382/10/25ناریان

متوفیان سال 1383

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سیده عذرا میرغیاثیسیدخلیل1383/05/28ناریان
2حاج خداقلی رزاقینورمحمد1383/11/29ناریان

متوفیان سال 1384

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1محمدزمان شریف کاظمیابوذر1384/02/03ناریان
2علی رزاقیعلی اصغر1384/06/10ناریان

متوفیان سال 1385

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1منور شریف کاظمیاحمد1385/05/09ناریان
2حاجی میرزا صابریالله قلی1385/08/27ناریان

متوفیان سال 1386

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1نجی الله شریف کاظمیمیرزاحسین1386/08/08روستای زیارت ور عباس آباد
2ریحانه ادیبیمحمد1386/08/28ناریان

متوفیان سال 1387

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1عبدل صابری1387/01/01ناریان
2حاج غلامحسین فخرحسینی1387/03/08ناریان
3نقدعلی شریف کاظمی1387/03/16ناریان
4صغری شریف کاظمیتوکل1387/03/16ناریان
5معصومه شریف کاظمیتوکل1387/04/07ناریان
6احمدآقا رزاقیمیرزا حاجی آقا1387/05/06ناریان
7علی آقا(شاه بابا)رزاقی1387/05/13بهشت زهرا
8سیف الدین صابریمسلم1387/05/14ناریان
9حسین صابریعلی1387/06/01ناریان
10رحمت صابری1387/07/07ناریان
11سیدمختار میرغیاثیسیدجمال1387/08/22ناریان
12حمیده صابریاسمعیل1387/09/22ناریان
13حوری رزاقی1387/10/02
14جوان ناکام حسن شریف کاظمیآقاعلی1387/10/05کلاک بالا
15شیبت الله صابریعبادالله1387/11/14عباس آباد

متوفیان سال 1388

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1زینب صابری1388/01/29ناریان
2دوشیزه معصومه رزاقیشمس الله1388/03/07ناریان
3سیدکریم میرغیاثی1388/04/08ناریان
4سیده قمر میرغیاثی1388/04/09ناریان
5بلور صابری1388/05/01ناریان
6حیدر شریف کاظمی1388/05/18ناریان
7ابوالفضل(عطا) سلطانیمیرزا محسن1388/06/23ناریان
8عفت سلطانیمیرزا محسن1388/10/06بهشت زهرا
9محمدطاهر صابریمشهدی محمدعلی1388/10/13بهشت زهرا
10جعفر شریف کاظمی1388/11/27ناریان
11خدابخش(آقابخش) صابریبزرگ1388/12/20بهشت زهرا