باسلام

نشد که از این تصویر گذر کنم!

نماد و نشانی تمام عیار از هشت سال مقاومت مردانه زنان ایران اسلامی

ایثار بانوان در دفاع مقدس

زنان رزمنده در هشت سال دفاع مقدس